Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на конзоли за стоманобетонови стълбове средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 57 / 2020