Цени за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа

Цените за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД подлежат на регулиране и се определят с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съгласно Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

С Решение № Ц-14 от 30.06.2023 г., считано от 01.07.2023 г., КЕВР утвърди нови цени без ДДС за клиенти на „Електроразпределение Север“ АД за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД:

Ниво на напрежение Цена
Пренос Достъп
битови клиенти
Достъп небитови клиенти
лв./kWh лв./kWh лв./kW/ден
Средно 0.02108 0.03090
Ниско 0.04825 0.00959 0.03090

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се дължи от всички клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа.

С Решение № Ц-14 от 01.07.2023 г., считано от 01.07.2023 г., КЕВР утвърди цена за достъп до електропреносната мрежа на Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), която следва да се заплаща от производителите на електрическа енергия, чиито обекти са присъединени към електроразпределителните мрежи. Последните заплащат ежемесечно цената за достъп на операторите на електроразпределителните мрежи, които превеждат цената на ЕСО ЕАД. За повече информация вижте тук.