Общи условия за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници

Общите условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД по чл. 30 от Закона за енергията от възобновяеми източници са одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г. и Решение № ОУ-11 / 01.07.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 32, ал. 1.

Във връзка с прилагането на чл. 7 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 16.01.2015 г.) е извършена актуализация и подмяна на Приложение № 2 към Общите условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД – „Протокол за отчет на произведената и постъпилата в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия”.