Клиентски данни
Клиентски номер

Клиентският номер е 10 цифрен, уникален идентификационен номер, който улеснява Вашия достъп до информация и услуги.

Клиентският номер ви е необходим за идентификация при заявяване на услуги или при запитвания на нашата денонощна телефонна линия 0700 161 61, в Центровете за обслужване на клиенти или на Интернет страницата ни.

Лесен начин да научите своя клиентски номер е от последната сметка (фактура) за електроенергия.

Абонатен номер

Абонатният номер указва обекта, за който Електроразпределение Север АД ви снабдява с електроенергия. Ако вие сте клиент на компанията за два обекта, например едно жилище и един гараж с отделен електромер, то те ще имат различни абонани номера.

Абонатният номер ви е необходим за уточняване на електроснабдения обект, за който искате да заявите услуга или да направите запитване на нашата денонощна телефонна линия 0700 161 61, в Центровете за обслужване на клиенти или на Интернет страницата ни.

Лесен начин да научите своя абонатен номер е от последната сметка (фактура) за електроенергия.

Адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефон за връзка

- Посетете удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО за актуализация на адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефон за връзка;

- Актуализирайте онлайн своя имейл адрес и телефон за връзка на Интернет страницата ни на адрес: https://update.energo-pro.bg/ 

Лични данни
Какво трябва да направя, ако личните ми данни в базата данни на Електроразпределение Север АД са непълни/неточни?

За сигурна, бърза и лесна комуникация с Електроразпределение Север АД и за да имате възможност да заявявате всички услуги е необходимо личните клиентски данни - три имена и ЕГН/ЛНЧ за физически лица или име и БУЛСТАТ/ЕИК за юридически лица в нашата база данни да са актуални и пълни. Може да актуализирате своите данни по един от следните начини:

- На място в най-близкия Център за обслужване на клиенти;

- Изпратете на електронната ни поща: info@erpsever.bg попълнена и подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) декларация за актуализация на клиентски данни.

- Позвънете на нашата денонощна телефонна линия 0700 161 61 за помощ или допълнителни указания.

Защитени ли са личните ми данни, които предоставям на Електроразпределение Север АД?

Да. Електроразпределение Север АД е регистриран администратор на лични данни по ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни) и обработва и съхранява личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Политиката за поверителност и защита на личните данни на Електроразпределение Север АД може да намерите тук: https://erpsever.bg/bg/GDPR.

Промяна на титуляр на партида (при смяна на собственик или ползвател на електроснабден обект)
Закупих / Наследих / Наех / Придобих чрез дарение имот. В какъв срок трябва да прехвърля партидата за електрическа енергия на мое име?

Необходимо е да прехвърлите партидата за електрическа енергия на свое име в 30-дневен срок.

Какви документи са необходими, за да прехвърля партидата за електрическа енергия на свое име?

 

Титуляр по партида физическо лице

Титуляр по партида юридическо лице

Единствен собственик

1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице

5. Оргинал на пълномощно (за справка), ако се представлява от упълномощено лице

 1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице

5. Оргинал на пълномощно (за справка), ако се представлява от упълномощено лице

Имотът е на няколко собственици

1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота, партидата за електрическа енергия да се заведе на Ваше име или съгласие от останалите съсобственици на имота, декларирано лично в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице

6. Оргинал на пълномощно (за справка), ако се представлява от упълномощено лице

1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка) на представляващия юридическото лице

3. Документ за регистрация в регистъра в района на окръжния съд по седалище, в случаите на юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация)

4. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

5. Нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици на имота, партидата за електрическа енергия да се заведе на името на представляваното от Вас юридическо лице или съгласие от останалите съсобственици на имота, декларирано лично в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО

6. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице

7. Оргинал на пълномощно (за справка), ако се представлява от упълномощено лице

Наемател

1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Договор за наем (ползване) сключен между собственика/-ците на обекта и наемателя/ползвателя

4. Нотариално заверено съгласие от собственика/-ците на обекта, наемателят/ползвателят да бъде клиент на Електроразпределение Север АД за обекта, ако не е предвидена такава клауза в договора за наем или договорът за наем не е нотариално заверен.

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице

6. Оргинал на пълномощно (за справка), ако се представлява от упълномощено лице

1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ за регистрация в регистъра в района на окръжния съд по седалище, в случаите на юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация)

4. Договор за наем (ползване) сключен между собственика/-ците на обекта и наемателя/ползвателя

5. Нотариално заверено съгласие от собственика/-ците на обекта, наемателят/ползвателят да бъде клиент на Електроразпределение Север АД за обекта, ако не е предвидена такава клауза в договора за наем или договорът за наем не е нотариално заверен

6. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице

7. Оргинал на пълномощно (за справка), ако се представлява от упълномощено лице

Единствен наследник

1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Удостоверение за наследници

5. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице

6. Оргинал на пълномощно (за справка), ако се представлява от упълномощено лице

Един от няколко наследници

1 Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ФЛ)

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Документ, удостоверяващ правото на собственост или вещното право на ползване върху имота (оригинал или нотариално заверено копие, за справка)

4. Удостоверение за наследници

5. Съгласие на всички останали наследници - нотариално заверено или лично декларирано с център за обслужване на клиенти партидата да се прехвърли на Ваше име

6. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице

7. Оргинал на пълномощно (за справка), ако се представлява от упълномощено лице

 

Етажна собственост – асансьор, общи части и т.н.

1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ФЛ)

2. Документ за самоличност на представляващия етажната собственост –председател на етажната собственост/ упълномощено лице (за справка)

3. Протокол и/или Решение на общо събрание, с което са избрани членове на управителен съвет и председател

4. Решение на общо събрание на етажната собственост, с което е прието възлагането на физическото лице на дейностите по поддръжка на общите части и овластяването му да представлява етажната собственост в отношенията й с Електроразпределение Север АД, и договора за поддръжка, в случаите на представителство от упълномощено лице

 

1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност на представляващия Сдружение на собствениците/упълномощено лице (за справка)

3. Протокол от учредителното събрание и препис от решението за създаване на Сдружение на собствениците;

4. Удостоверение за регистрация на Сдружение на собствениците (от съответната Община)

5. Решение на общо събрание на етажната собственост, с което е прието възлагането на юридическото лице на дейностите по поддръжка на общите части и овластяването му да представлява етажната собственост в отношенията й с Електроразпределение Север АД, и договора за поддръжка, в случаите на представителство от упълномощено лице

 

Титуляр на Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията (барака, фургон и др.)

1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ФЛ)
2. Документ за самоличност (за справка)

3. Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията на името на лицето заявител

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице

5. Оргинал на пълномощно (за справка), ако се представлява от упълномощено лице

1. Заявление за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД при Общи услувия (ЮЛ)

2. Документ за самоличност на представляващия юридическото лице (за справка)

3. Разрешение за поставяне на временен преместваем обект по смисъла на Закона за устройство на територията на името на лицето заявител

4. Копие на пълномощно, ако се представлява от упълномощено лице

5. Оргинал на пълномощно (за справка), ако се представлява от упълномощено лице

Къде да подам документи за промяна на титуляр по партида?

- в Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО;

- на имейл: info@erpsever.bg, като документите бъдат сканирани и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от заявителят на услугата;

- да ги изпратите по пощата на адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №258, Варна Тауърс, Кула Г, за Дирекция Обслужване на клиенти. Към заявлението следва да приложите копия на документите, доказващи качеството на потребител/клиент, придружени с декларация-съгласие за обработване на документи от клиент (ще се приложи). Съдържанието на заявлението и подписът на заявителя на заявлението и декларацията следва да са нотариално заверени, както и всички документи да са заверени с „Вярно с оригинала“, име, дата и подпис на заявителя. Писмена декларация за съгласие в нотариално заверена форма се прилага задължително в оригинал.

Давам имота си под наем, какво да направя, за да се води партидата на наемателя?

Сключете с наемателя договор за наем/ползване на обекта.

Ако договорът ще бъде нотариално заверен, включете в него клауза, че сте съгласни наемателят да прехвърли партидата за електрическа енергия на свое име.

Ако вече имате договор за наем и той не е нотариално заверен, попълнете Съгласие наемателят/ползвателят да бъде клиент на Електроразпределение Север АД за обекта и го заверете нотариално.

Намателят може да промени титуляра на партидата като подаде документи за смяна на титуляр.

Какво трябва да направя, ако вече не съм собственик/наемател на обект, а партидата за електрическа енергия се води на мое име?

Необходимо е да приключите договорните си отношения с Електроразпределение Север АД за този конкретен обект;

Срокът до 30 (тридесет) дни след продажбата/ прекратяването на договора за наем.

Как? Това може да направите като подадете Искане лично или чрез упълномощено лице в Център за обслужване на клиенти;

Попълнено искане за прекратяване на договорни отношения може да се изпрати и по пощата на адрес: гр. Варна, бул Владислав Варненчик №258, Варна Тауърс, Кула Е за Дирекция Обслужване на клиенти, като подписът на заявителя следва да е нотариално заверен.

Искането може да се изпрати и на електронната поща на дружеството: info@erpsever.bg, като бланката следва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от заявителя на услугата.

След приемане на заявлението, се отчитат показанията на електромера и се преустановяване електрозахранването, с което договорните Ви отношения с Електроразпределение Север АД се считат за прекратени.

023_OD-EP-023 Заявление за прекратяване на договорни отношения ЕРП Север (физически лица)

201_OD-EP-201 Заявление за прекратяване на договорни отношения ЕРП Север (юридически лица)

Измерване и отчитане
Какви са часовите зони на измерване за различните тарифи?

За стопански клиенти:

В периода м. Ноември - м. Март

Върхова часова зона

Дневна часова зона

Нощна часова зона

8.00ч - 11.00ч

6.00ч - 8.00ч

22.00ч - 6.00ч

18.00ч - 21.00ч

11.00ч - 18.00ч

 

 

21.00ч - 22.00ч

 

В периода м. Април - м. Октомври

Върхова часова зона

Дневна часова зона

Нощна часова зона

8.00ч - 12.00ч

7.00ч - 8.00ч

23.00ч - 7.00ч

20.00ч - 22.00ч

12.00ч - 20.00ч

 

 

22.00ч - 23.00ч

 

За битови клиенти:

В периода м. ноември - м. март

Дневна часова зона

Нощна часова зон

6.00ч - 22.00ч

22.00ч - 6.00ч

В периода м. април - м. октомври

Дневна часова зона

Нощна часова зон

7.00ч - 23.00ч

23.00ч - 7.00ч

Какво трябва да направя, ако имам съмнения, че часовникът (тарифният превключвател) на електромера ми не е точен?

Ако сте установили, че часовникът на електромера Ви не работи или не е верен, можете да сигнализирате за проблема:

- на телефон: 0700 16 161

- на имейл: info@erpsever.bg 

- в удобен за Вас Център за обслужване на клиенти

Как да поискам проверка на електромера си?

В случай на съмнение в точността на измерване на потребената от Вас електрическа енергия от монтирания електромер, може да заявите следните проверки:

Проверка на електромер на място с еталон по искане на клиент и съставяне на протокол (за еднофазен/трифазен електромер). Цена на услугата 30,00 лв. с ДДС, съгласно ценоразпис на Електроразпределение Север АД;

Демонтаж на електромер по искане на клиент за проверка в специализирана лаборатория (за еднофазен/трифазен електромер). Цена на услугата 30,00 лв. с ДДС, съгласно ценоразпис на Електроразпределение Север АД;

За да заявите в Електроразпределение Север АД услуга за демонтаж на електромер за проверка в специализирана лаборатория, е необходимо да представите документ за платена такса за независима експертиза на електромера, извършвана от органите на Български институт по метрология (БИМ), която се заплаща в съответния клон на БИМ.

Разходите за проверка или метрологична експертиза на средствата за търговско измерване са за сметка на нейния инициатор. Ако проверката или експертизата установи, че метрологичните и техническите характеристики не съответстват на нормираните за дадения тип електромер, Електроразпределение Север АД възстановява разходите за проверката или метрологична експертиза.

Кое налага подмяна на електромера ми?

Всички еднофазни електромери подлежат на периодична проверка на всеки шест години, а трифазните на четири години. Електроразпеределение Север АД извършва проверки и при съмнение за неизправен електромер. За периодична проверка или при установена неизправност на електромера, се осъществява подмяна на измервателното устройство, в съответствие с изискванията на българското законодателство. При подмяната на електромера се съставя констативен протокол, в който се отразяват показанията на демонтирания и на монтирания електромер, съгласно които се остойностява количество употребена електроенергия на адреса.

Какво представлява реактивната енергия и в кои случаи се заплаща използвана/отдавана реактивна енергия?

Реактивната енергия е тази част от електрическата енергия, която не извършва фактическа работа, но е технологично необходима при преноса на енергията до потребителите, както и за работата на някои електрически машини като трансформатори, електрически двигатели, кондензатори и др., наречени реактивни елементи. Клиентите на електрическа енергия от електрическите мрежи с предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече и производителите на електрическа енергия заплащат надбавка върху стойността на активната електрическа енергия в зависимост от използваната реактивна електрическа енергия.

Какво представляват електромерите с дистанционен отчет и защо се монтират?

Електромерите с дистанционен отчет са оборудвани с устройства, които позволяват показанията на електромера да се отчитат от разстояние, без да се посещава електромерът на място. Те имат следните предимства:

  • отчитането се извършва независимо от почивни и празнични дни
  • не се изисква осигуряване на достъп от страна на клиента, в случаите, когато електромерът е монтиран в границите на имота на клиента, в заключени общи части и др.
  • намалява възможността от грешка на отчитащия при отчитане и/или въвеждане на данни.
Как мога да подам сигнал, ако се съмнявам, че някой краде електроенергия?

- На телефон: 0700 16 161

- На имейл: info@erpsever.bg 

- В най-удобния за вас Център за обслужване на клиенти

При подаване на сигнал не е задължително да предоставяте личните си данни и можете да разчитате на конфиденциалност от наша страна.

Откъде мога да разбера кога ще е отчетът на моя електромер?

- онлайн на: https://erpsever.bg/bg/e-uslugi/grafik-za-otchitane

- на телефон: 0700 16 161

- на имейл: info@erpsever.bg 

- в най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти

Информация за следващото отчитане може да намерите на последната фактура за електроенергия.

Какво трябва да направя, ако нямам възможност да осигуря достъп до електромера за отчитане и какво ще се случи в резултат на това?

Ако по обективни причини нямате възможност да осигурите достъп до електромера за отчитане, бихте могли да декларирате показанията, които Вие сте отчели, по един от следните начини:

на телефон: 0700 16 161

на имейл: info@erpsever.bg 

в най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти

В случай, че не сте осигурили достъп за отчет и не сте декларирали показания, потреблението Ви през текущия отчетен период ще бъде отчетено при посещението на отчетника през следващия отчетен период.

Как да разбера, че този месец отчетникът не е имал достъп за отчитане на моя електромер?

Информация относно извършеното отчитане на електромера Ви, бихте могли да получите:

на телефон: 0700 16 161

на имейл: info@erpsever.bg 

в най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти

Какво трябва да направя при съмнение за допусната грешка в отчитането и какъв е редът за коригиране на показанията?

Вижте показанията по отделните тарифи от получената фактура за последния отчетен период.

Запишете текущите показания по тарифи от вашия електромер.

Ако текущите показания, записани от вас, са по-ниски в сравнение с тези от фактурата, това може да се дължи на допусната грешка при отчитане или въвеждане на данните. При установена подобна разлика може да поискате корекция на показанията по един от следните начини:

на телефон: 0700 161 61

на имейл: info@erpsever.bg 

в най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти

В случай че се потвърди допусната грешка в отчитането и/или въвеждането на данни, Електроразпределение Север АД ще направи нужната корекция на показанията и ще уведоми Вашия търговец, който да предприеме необходимите действия за корекция на фактурата/-ите.

Кога ще ми изнесат електромера на границата на собственост?

Тези дейности се осъществяват планово, по населени места, на база изготвени проекти, и са заложени в инвестиционна програма на Електроразпределение Север АД за всяка година. Голям дял от инвестициите на Електроразпределение Север АД са насочени към изнасянето на електромерните табла на границата на имота.

Липса/смущения в електрозахранването
Какво да направя, ако нямам електрозахранване в имота/обекта си, а съм платил задълженията си за консумирана електроенергия?

Преди да подадете сигнал за авария, ви препоръчваме да направите следното:

Да проверите, дали в съседните апартаменти/сгради има електрозахранване.

Ако само вашият обект е без захранване, да проверите, дали всички предпазители в електрическото табло във вашия обект (апартамент, къща и др.) са включени (вдигнати). Ако причината не е в „паднал“ предпазител във вашето електрическо табло, следва да огледате главния предпазител, който се намира зад отвора в таблото, в което е електромерът. Ако е изключил (паднал), трябва да го включите отново, като го вдигнете.

Ако в резултат на посочените действия електрозахранването не е възстановено, следва да се свържете с нас, за да се информирате каква е причината и/или да сигнализирате за липсата на захранване

- на телефон: 0700 161 61

- на имейл: info@erpsever.bg 

- в най-удобния за Вас Център за обслужване на клиенти

Къде мога да намеря информация за планови прекъсвания на електрозахранването?

Можете да се информирате за планови прекъсвания бързо и лесно:

- онлайн на: https://www.erpsever.bg/bg/prekysvanija;

- на телефон: 0700 161 61.

Защо не ни уведомявате преди авария, че ще спирате тока?

Авариите са непредвидими събития със случаен характер, поради което потребителите не могат да бъдат предварително уведомени за спирането на електрозахранването и точно кога то ще бъде възстановено. При аварии Електроразпределение Север АД предприема незабавни действия за отстраняване на повредата и възстановяване на електрозахранването.

На какво основание се спира електрозахранването, в случай на планови прекъсвания или аварии?

Съгласно чл. 41, ал. 1, т. 5 и т. 8 от Наредба №6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, Електроразпределение Север АД може да преустанови преноса на електрическа енергия към потребителите без предварително предизвестие, в случай на повреди в електрическата мрежа или съоръжения по независещи от разпределително предприятие причини и при извършване на оперативни превключвания в разпределителните мрежи за локализиране и отделяне от схемата на повредени участъци, за регулиране на натоварването или за повишаване сигурността на работа на мрежата, които не подлежат на планиране.

Защо спира често токът за кратко време през нощта?

В нощните часове се извършват оперативни превключвания с цел локализиране и отделяне от схемата на повредени участъци, за регулиране на натоварването или за повишаване сигурността на работа на мрежата, както и за подготовка и допускане до планови ремонти. Тези дейности се извършват през нощта, за да ограничат неудобството за клиентите ни.

Какво да направя, ако установя, че уличното осветление няма ток?

Електроразпределение Север АД не поддържа уличното осветление. При констатирани от Ваша страна технически нередности по съоръжения на уличното осветление е необходимо да подадете сигнал към съответната Община.

Какво е "граница на собственост" на електрическите съоръжения? Кой отговаря за поддръжката на електрическите съоръжения след границата на собственост?

Граница на собственост на електрическите съоръжения са точките в конструкцията на предназначените за пренос на ел. енергия съоръжения в присъединявания обект, към които са свързани съоръженията за присъединяване.

В общия случай за граница на собственост на електрическите съоръжения се считат изходящите клеми на електромера или изходящите клеми на разположените непосредствено след него предпазители или прекъсвачи. Електроразпределение Север АД не носи отговорност за поддръжка, обслужване и контрол на електрическите съоръжения след границата на собственост. Ползвателят на електрическа енергия има задължението да инсталира, поддържа и експлоатира технически правилно и безопасно собствените си електрически уредби след границата на собственост.

Какво да направя, ако се съмнявам, че качеството на доставяната електроенергия не отговаря на стандарта?

Ако имате такива съмнения, бихте могли да инициирате проверка на качеството на електрическата енергия.

Услугата „Монтаж и демонтаж на регистриращо устройство на показателите за качество на електрическа енергия и наблюдение“ се заплаща, съгласно утвърден ценоразпис на Електроразпредeление Север АД;

Подайте заявка за услугата и заплатете услугата в Център за обслужване на клиенти или заявете на имейл адрес: info@erpsever.bg и заплатете по банков път;

При установяване на отклонения от нормалните показатели, Електроразпределение Север АД ще предприеме мерки за подобряването им, за които ще ви уведоми, и ще възстанови направените от вас разходи за проверката.

Прекъсване и възстановяване на електрозахранване при просрочено плащане
Захранването ми е преустановено поради неплащане. Какво е необходимо да направя, за да бъде възстановено?

Трябва да заплатите всички просрочени задължения за електроенергия, заедно с начислените законови лихви за просрочие и разходите за прекъсване и възстановяване на електрозахранването.

Защо сте прекъснали електрозахранването ми само за една сметка?

Електроразпределение Север АД има право да прекъсне или да ограничи снабдяването с електрическа енергия, в случай на забава на плащането или неплащане на дължимите суми за електрическа енергия и за разпределение.

Нанесени щети
Какво трябва да направя, ако поради прекъсване на захранването/влошено качество на доставяната електроенергия имам нанесени материални щети (повредени електрически уреди)?

При нанесени материални щети, в резултат на прекъсване/влошено качество на доставяната електроенергия, следва да уведомите Електроразпределение Север АД в рамките на 3 работни дни от дата на настъпване на щетите. Писмена жалба, подписана лично от титуляра или упълномощено лице, с посочен клиентски номер, точен адрес на обекта, данни за кореспонденция и описание на установените щети, може да подадете по един от следните начини:

- на имейл адрес: info@erpsever.bg 

- в най-удобен за вас Център за обслужване на клиенти

- на адрес: 9009 Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Е

Предлагани услуги
Къде мога да получа информация за услуги, които се заплащат съгласно Ценоразпис на Електроразпределение Север АД?

- Онлайн на https://erpsever.bg/bg/ceni/ceni-na-drugi-uslugi 

- На имейл: info@erpsever.bg 

- На телефон: 0700 161 61

- На място - в най-удобния за вас Център за обслужване на клиенти.

Има ли алтернативен начин за заявяване на безплатни и платени услуги извън вашите Центрове за обслужване на клиенти?

- На телефон: 0700 16 161 - само за безплатни услуги

- На имейл: info@erpsever.bg - за безплатни и платени услуги

В случай че услугата се заплаща, съгласно утвърден ценоразпис на Електроразпределение Север АД, ще ви бъде изпратена проформа фактура на декларирания от Вас имейл адрес, при заявено желание за плащане по банков път.

Присъединяване на обект на клиент/производител към електроразпределителната мрежа
Присъединяване на обект на клиент/производител към електроразпределителната мрежа

Информация по темата можете да намерите в секция Присъединяване на интернет страницата: https://erpsever.bg/bg/prisyedinjavane-kym-mrejata

Свободен пазар
Какво е свободен (либерализиран) пазар?

Свободният (либерализираният) пазар на електрическа енергия позволява свободно договаряне на цената на електрическата енергия и условията между участниците на пазара - производители, търговци на електрическа енергия и потребители. Така се създава конкурентна среда, която допринася за оптимизиране на цената на електроенергията и повишаване качеството на предлаганите услуги. През 2020 година в Бългрия съществуват паралелно свободен и регулиран пазар с електрическа енергия. От месец октомври 2020 година при условията на регулиран пазар могат да се снабдяват само битови клиенти. Поетапното преминаване от регулиран към свободен пазар на търговия с електрическа енергия се извършва съгласно законовите изисквания и европейската политика.

Задължително ли е всеки клиент да се регистрира на свободния пазар?

Всеки клиент, притежаващ обект присъединен към електроразпределителнта мрежа има възможност да се регистрира на свободния електроенергиен пазар. Пазарът е разделен на два сегмента според начина на измерване на електрическата енергия, като за обектите с предоставена мощност 100 kW и повече се монтират средства за търговско измерване с възможност за периодично измерване за всеки интервал на доставка. А за обекти с предоставена мощност по-малка от 100 kW се прилагат стандартизирани товарови профили, които са разработени от мрежовия оператор и се актуализират всяка година. 

Кои цени мога да договоря на свободния пазар и кои – не?

На свободния пазар клиентът може да договори цената на електрическата енергия с избрания от него доставчик. Цените за мрежовите услуги (достъп до и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа) се утвърждават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), заплащат се от всички клиенти и не подлежат на договаряне.

Колко често и по всяко време ли мога да сменя доставчика си на електрическа енергия?

Действащата нормативна уредба не поставя ограничение за броя промени на доставчика на електрическа енергия. Смяната на търговеца на електрическа енергия се осъществява съгласно реда и сроковете на съответната процедура. Необходимо условие е клиентът да няма просрочени задължения към настоящия си доставчик. Следва да се има предвид, че смяната на координатор на балансираща група влиза в сила винаги към първо число на месеца, ако до 10 число на предходния месец са подадени пълни и коректни документи, и в регламентираните срокове няма постъпило възражение от настоящия координатор на балансираща група.

Какво да направя, ако съм нов собственик/ползвател на обект, регистриран на свободния пазар?

Новият собственик или ползвател на обект, който вече е регистриран на свободния пазар, следва да предприеме действия за сключване на договор за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа с Електроразпределение Север АД/издаване на удостоверение за сключен договор за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа с Електроразпределение Север АД и за сключване на договор с доставчик на електроенергия. В зависимост от това, дали доставчикът на електрическа енергия на обекта ще бъде запазен или сменен, процедурата, която следва е различна. Подробна информация може да получите по един от следните начини:

- онлайн на: www.erpsever.bg/bg/prisyedinjavane-kym-mrejata/prisyedinjavane-na-potrebiteli-kym-elektrorazpredelitelnata-mreja

- на телефон: 0700 161 61

- на имейл: info@erpsever.bg 

Заплаща ли се такса за смяна на доставчика на електрическа енергия?

Не, процедурите по регистриране на свободния пазар и смяна на доставчика на електрическа енергия не се заплащат.

Прекъсва ли се захранването при процедура за смяна на доставчика на електрическа енергия?

Не.

Необходимо ли е да сменям електромера, за да се регистрирам на свободния пазар?

Не.

Кой ще отчита потреблението на електрическа енергия на моя обект (електромера)?

Потреблението се отчита от оператора на електроразпределителната мрежа, към когото е присъединен обектът, т.е. потреблението ви ще продължи да се отчита от Електроразпределение Север АД.

Колко тарифи има на свободния пазар?

Броят на тарифите се определя в договора, сключен между клиента и избрания от него доставчик на електрическа енергия.

Колко фактури ще получавам на свободния пазар?

Броят на фактурите се определя от типа на клиента и от договора, който е подписал с търговеца на електрическа енергия. Клиентите, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, получават само една фактура от търговеца на електрическа енергия, която включва доставка на електрическа енергия и мрежови услуги. Клиентите с периодично измерване за всеки интервал на доставка получават две фактури – за доставката от търговеца на електрическа енергия и за мрежовите услуги от оператора на електроразпределителната мрежа, към когото е присъединен обекта. В случай, че клиентът е сключил с търговеца си договор за комбинирана услуга, ще получава една фактура от търговеца си, която включва доставка на електрическа енергия и мрежови услуги.

Ще ми бъде ли спрян токът, ако доставчикът ми на свободен пазар фалира или е отстранен от пазара?

В случай че настъпи събитие (обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия, отстраняване от електроенергийния пазар или др.), поради което търговецът на електроенергия временно или трайно преустанови доставката на електрическа енергия, снабдяването с електроенергия се извършва от доставчик от последна инстанция (ДПИ). Смяната на търговеца на електроенергия с ДПИ се осъществява служебно от Електроразпределение Север АД, по всяко време на месеца и не се отразява на захранването с електроенергия на крайния клиент.

Има ли ситуации в които не може да се смени доставчикът на електрическа енергия?

Смяната на доставчика на електрическа енергия може да не се осъществи при следните условия:

- Имате задължения по действащ договор към настоящия (стария) си доставчик;

- Обектът Ви не е въведен в експолоатация;

- Обектът Ви е с преустановен достъп до мрежата или няма монтирано средство за търговско измерване (електромер).

Възможно ли е участник на свободен пазар да се върне отново на регулиран пазар?

Възможо е само за битов клиент, чийто обект е присъединен към мрежа ниско напрежение (НН). Процедурата се извършва по реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия.

В случай, че обекта е присъединен към мрежа средно напрежение (СрН), то такива обекти нямат възможност за връщане на регулиран пазар съгласно Закон за енергетиката.

За небитовите клиенти не е възможно връщане на регулиран пазар съгласно Закона за енергетиката.