Цена за достъп до електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД за производители на електрическа енергия

На вниманието на производителите на електрическа енергия, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД

Бихме искали да Ви информираме, че с Решение № Ц-14/30.06.2023 г. (Решението) Комисията за енергийно и водно регулиране е утвърдила, считано от 01.07.2023 г., цена за достъп до електропреносната мрежа на Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), която следва да се заплаща включително от производителите на електрическа енергия, чиито обекти са присъединени към електроразпределителни мрежи, както следва:

Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители, с изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща  се  генерация – от  слънчева  и  вятърна  енергия, в размер на 2.43 лв./MWh, без ДДС;
Цена  за  достъп  до  електропреносната  мрежа  за  производители  наелектрическа  енергия  от  възобновяеми  източници  с  динамично  променяща  се генерация – от слънчева и вятърна енергия, в размер на 4.86 лв./MWh, без ДДС.

Съгласно Решението производителите, присъединени към електроразпределителните мрежи, заплащат ежемесечно цената за достъп на операторите на електроразпределителните мрежи, които превеждат цената на ЕСО ЕАД.

В изпълнение на Решението Електроразпределение Север АД ще започне да издава фактури по приложимите по-горе цени на всички производители на електрическа енергия, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на дружеството, за цялото измерено количество електрическа енергия, което е произведено през отчетния период.

Фактурите ще бъдат издавани между 5-о и 10-о число на месеца и ще бъдат изпращани на електронния адрес за кореспонденция, на който се изпращат месечните протоколи с данните от измерването. Срокът за плащане на дължимата сума по фактурата е 5 (пет) дни от датата на издаване.