Промяна на съществуваща мощност

Обща информация

Електроразпределение Север ще актуализира данните за предоставена мощност на обекти на небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа. Целта е да се планира развитието на мрежата съобразно реалните нужди на бизнеса. Данните за предоставената мощност и тяхното управление са от определящо значение за качествената доставка на електроенергия. Дружеството приканва клиентите си до 31 декември 2019 г. да потвърдят мощността за всеки един обект или да посочат актуализирани данни да предоставената мощност.

Подготвя се нов начин за ценообразуване на достъпа до електроразпределителната мрежа в съответствие с предоставената и реално необходима мощност. За клиентите на Електроразпределение Север цената за достъп съществува и в момента като компонент от общата цена за дейността по разпределение на електроенергията. Цената за достъп за небитовите клиенти следва да бъде утвърдена от КЕВР и ще се  прилага от началото на новия ценови период,  01 юли 2020 г. Цената за достъп за небитовите клиенти ще се изчислява на базата на заявената и предоставената мощност, а не както досега за консумираната електрическа енергия. Новият начин на ценообразуване отразява както възможността във всеки един момент клиентите да ползват предоставената им мощност, така и задължението на ЕРП Север да осигурява същата без оглед на потенциалните искания от други клиенти.

 

В случай че потвърждавате предоставената мощност за Вашия обект/и, съгласно информацията в Приложение 1 „Описание на обект и предоставена мощност“, моля в графа декларирана мощност да попълните потвърждение с „да“. В противен случай, моля попълнете размер на предоставената мощност.

Декларация за предоставена мощност и клиентски данни

В случай че заявената от Вас с тази декларация мощност е по-висока от предоставената мощност за обекта, съгласно Приложение № 1 „Описание на обект и предоставена мощност“, следва да спазите процедурата относно увеличаване на мощност по Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

В случай че заявената от Вас с тази декларация мощност е по-ниска от посочената в Приложение № 1 „Описание на обект и предоставена мощност“, следва да подадете Заявление за намаляване на мощността.

Искане за намаляване на предоставената мощност (физически лица)

Искане за намаляване на предоставената мощност (юридически лица)

 

Такса мощност - често задавани въпроси

1. Какво е цена за достъп?

Цената за достъп е компонент от цената за пренос през електроразпределителната мрежа и отразява правото и възможността във всеки един момент клиентите да ползват предоставената им мощност и задължението на Електроразпределение Север АД да осигурява същата без оглед на потенциалните искания от други клиенти. От няколко години, в утвърдената от КЕВР структура на цените за пренос през мрежите на електроразпределителните дружества съществува цена за достъп, която се заплаща от клиентите на Електроразпределение Север АД за всеки киловатчас (кВтч) пренесена електроенергия, а за клиентите на другите две големи електроразпределителни дружества ЕВН и ЧЕЗ цените за достъп са утвърдени и се заплащат в лв./кВт/ден.

2. Как новият начин на калкулиране на цена достъп ще се отрази на стойността на фактурата за небитови клиенти?

При новия начин на калкулиране, цената за достъп ще се изчислява не за пренесената електроенергия, а на базата на заявената и предоставената на клиента мощност. По този начин, при формиране на дължимата от клиента стойност за достъп до електроразпределителната мрежа няма да се отчита наличието или не на конкретна консумация на електроенергия. Дължимата ежемесечна сума за достъп до разпределителната мрежа ще зависи от утвърдената от КЕВР цена за достъп (лв./кВт/ден), предоставената мощност на клиента и броя дни за периода.

Крайната дължима сума по фактура ще се изчислява на основата на следните елементи:

•           Цена на електрическата енергия за съответната консумация

•           Цени за мрежови услуги – цена за достъп за присъединената мощност и брой дни и цена за пренос за съответната консумация

•           Данъци и такси (акциз; ДДС)

3. За кого ще се отнася новият начин на калкулиране на цената за достъп?

Новият начин на калкулиране на цената за достъп ще е приложим само за небитовите клиенти на Електроразпределение Север АД. Битовите клиенти ще продължат да заплащат цена за достъп до електроразпределителната мрежа за всеки киловатчас пренесена електроенергия.

4. Еднаква ли ще бъде цената за достъп за средно и ниско напрежение?

Да, няма да има разлика в цената за достъп за небитовите клиенти според нивото на напрежение.

5. Защо принципът на изчисление ще бъд „киловат за ден”, а не „киловат за месец”?

Принципът „киловат на ден“ дава възможност да се изчислява точна дължима сума за всеки един ден от отчетния период. Така, при смяна на ползвателя/собственика или при уреждане на отношения между наемател и наемодател, както и при временни и сезонни обекти ще има възможност да се изчислява и разделя дължимата сума за предоставената мощност на обекта между различните клиенти.

6. Как ще бъде определена цената за достъп?

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа е регулирана цена и като такава тя се утвърждава от КЕВР. КЕВР утвърждава цената за достъп в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Наредба №1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

7. Ще мога ли да заплатя предварително цена за достъп, в случай че отсъствам?

При отсъствие, бихте могли да заявите банковата услуга “директен дебит” в избрана от Вас банка. Така сметките Ви за електроенергия ще бъдат плащани автоматично от банковата Ви сметка. Цената за достъп ще се изчислява във фактурата  в зависимост от точния брой дни, включени в отчетния период.

8. Каква е ползата за клиента от новия начин на калкулиране на цената за достъп?

При новият начин на калкулиране на цената за достъп се цели справедливо разпределение по отношение на разходите,  заплащани от всеки клиент за ползване на мрежата - всеки плаща това, което сам предизвиква като разход.

•     Възможност за планиране на разходите за достъп до мрежата година напред.

•     Възможност за оптимизиране на разходите за електрическа енергия чрез оптимизиране на инсталираната мощност съобразно нуждите на клиента

•     Ясни правни отношения „клиент – ЕРП Север” по отговорността на ЕРП Север за поддържане на мрежата до всички ползватели в постоянна изправност

•      Оптимално развитие и ефективно използване капацитета на мрежата

•  Стимул за ефективно планиране на енергийното потребление чрез гарантиране от страна на електроразпределителното дружество само на реално необходимата мощност.

9. Каква е ползата за ЕРП Север АД?

Цените за мрежови услуги, които определя КЕВР, са пряко зависими от оптималното използване на капацитета на мрежата. Новият начин на калкулиране на цената за достъп няма да увеличи одобрените от КЕВР приходи за ЕРП Север, но ще създаде възможност за справедливо и прозрачно калкулиране на разходно-ориентирани цени за мрежата, при което всеки ще плаща това, което реално ползва.

Промяната ще доведе до по-ефективни разходи в средносрочен и дългосрочен план - правят се инвестиции, където е нужно за всеки отделен клиент, което е оптимално и ефективно използване на капацитета на мрежата.

10. В кои други държави от ЕС има цена за мощност, която се калкулира по този начин?

Цена съобразно предоставената мощност се заплаща като постоянен компонент в сметките на клиентите в почти всички европейски държави, включително и държави като Великобритания, Германия, Австрия, Холандия.

11. Предвижда ли се възможност по всяко време да се предоговори (да се намали или увеличи) заявената мощност в зависимост от потреблението?

Ако клиент заяви желанието си за намаляване на предоставената мощност за обект, e необходимо единствено да подаде заявление в удобен за него Център за обслужване на клиенти като уточни новия размер на предоставената мощност. Намаляването на мощността е безплатна услуга.

При надвишаване на декларираната от клиента мощност през два последователни месеца, е необходимо да заяви увеличаване на мощността си по реда на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (Наредба №6).

Увеличаването на предоставената мощност за обекта по реда на Наредба №6 се извършва като клиентът подава заявление в удобен за него Център за обслужване на клиенти.

12. Ще мога ли да намаля предварително заявената мощност само за няколко месеца? Къде трябва да го заявя, ще ми струва ли нещо?

Намаляването на предоставената мощност е еднократен акт и е безплатна услуга. След намаляване на мощността за този обект на клиента, ЕРП Север АД разполага с освободената предоставена мощност в тази част на мрежата и може да я предоставя на други клиенти при поискване.

При последващо искане от увеличаване на предоставената мощност, това става по реда на Наредба №6.

13. Ако предварително заявя, че няма да ползвам електроенергия за даден период, ще ми фактурират ли цена за достъп?

Цената за достъп за небитови клиенти не зависи от ползваното количество електроенергия, а от ангажирания от клиента капацитет на мрежата, т.е. дори и ако за даден период клиентът не е ползвал електроенергия в обекта си и няма консумирани киловатчаса, той ще получи фактура, в която е калкулирана единствено цена за достъп, тъй като капацитетът на мрежата и съоръженията се пази за него. През това време, в което клиентът не ползва електроенергия, ЕРП Север АД продължава да извършва дейностите за поддържане на мрежата и съоръженията в изправно техническо състояние.

14. Ако нямам потребление и дължа само цена за достъп и не я заплатя, ще бъде ли изключено електрозахранването ми?

Цената за достъп е част от мрежовите ценови компоненти, за които се издава и фактура. Съгласно Общите условия на дружеството, неплащането на фактурирано задължение, независимо дали е за мрежова услуга или за консумирана електроенергия, е основание да се прекрати снабдяването на обекта като се изключи електрозахранването му. Възстановяването става след заплащане на дължимите суми.

15. Ще се начислява ли цена за достъп по моя електромер, по който Ви продавам като производител?

Производителите на електрическа енергия дължат цена за достъп до мрежата и досега, но в качеството на производители.

При потребление на електрическа енергия, в качеството им на потребители ще дължат цена за достъп съобразно посоченото в т. 3 от настоящия въпросник.

16. Как ще се разпределя цена за достъп, след като имам подотчетни търговски електромери? Ще плащам ли отделно цена за мощност на всички подотчетни?

Не, за подотчетните електромери цена за мощност не се дължи. Клиентът дължи цена само за предоставената мощност за неговите обекти.

17. Ако имам собствен трафопост /съоръжения/ ще заплащам ли цена за достъп?

Цената за достъп е дължима от всички клиенти независимо от притежаваните съоръжения.

18. Дължи ли се цена за достъп при условие, че електропроводът 20 киловолта изпълнява ролята на резервен електропровод?

Заплаща се ангажиран капацитет от мрежата, независимо от броя на захранванията. Цена за достъп не се заплаща за резервно захранване.

19. В случай че обектът има основно и резервно захранване, ще се заплаща ли допълнително цена за достъп за резервното захранване?

Цена за достъп се заплаща съобразно ангажирания за обекта капацитет от мрежата. Цена за достъп не се заплаща за резервно захранване, ако работата на резервното захранване е възможна само при отпадане на основното захранване на обекта, като не се допуска двете захранвания да работят паралелно.

20. Дължима ли е цена за достъп при изключено захранване, без партидата да е закрита?

Да, дължима е. Цената за достъп не зависи от наличието на захранване в обекта. Докато капацитет от мрежата е резервиран (ангажиран) за даден обект, то и разходите, които предизвиква за поддръжка на мрежата следва да се заплатят. В случай че клиентът желае да прекрати отношенията си с мрежата (да закрие партидата), то тогава ще отпадне и необходимостта от заплащане на цена за достъп.

21. На свободния пазар ще се заплаща ли  цена за достъп и на кого?

Да, всички мрежови цени се заплащат както от клиентите на регулирания, така и от клиенти на свободния пазар. Цената се заплаща:

- на мрежовия оператор за клиенти без комбиниран договор

- или на търговеца за клиенти с комбиниран договор, който има задължение да я преведе на мрежовия оператор.

22. Какво се случва, ако клиентът не заплаща цената за достъп за периода, през който не потребява енергия?

Цената за достъп е част от мрежовите цени, за които се издава и фактура. Неплащането на фактурирано задължение, независимо дали е за мрежова услуга или за консумирана електроенергия, е основание да се прекрати снабдяването на обекта като се изключи захранването му. Възстановяването става след заплащане на дължимите суми.

23. Мога ли временно да не заплащам цена за достъп, но да запазя партидата си?

Може, при заявяване на услуга „Временно прекратяване на достъпа до електроразпределителната мрежа“. За възстановяване на достъпа следва да подадете искане по реда на Наредба №6, като на основание на същата ще заплатите преките и непосредствени разходи по възстановяването.