Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на нови силови трансформатори 110/20/10 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 192 / 2019