Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на електромерни табла тип ТЕМО по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

60 / 2020