Технически правилници и изисквания

Тук ще намерите техническите документи, даващи описание и стандартизиране на процесите при планиране, избор на съоръжения, елементи и материали, и технологии за изпълнение, прилагани при ново строителство и при модернизация и реконструкция на съществуващи електроразпределителни мрежи НН и СрН.

 

Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи СрН

Техническа спецификация за изграждане на въздушни  разпределителни мрежи СрН

Техническа спецификация за изграждане на въздушни кабелни линии за НН с усукани изолирани проводници

Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи НН

Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от ЕРМ СрН и НН