Технически правилници и изисквания

Тук ще намерите техническите документи, даващи описание и стандартизиране на процесите при планиране, избор на съоръжения, елементи и материали, и технологии за изпълнение, прилагани при ново строителство и при модернизация и реконструкция на съществуващи електроразпределителни мрежи НН и СрН.

 

183 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи СрН

184 Техническа спецификация за изграждане на въздушни разпределителни мрежи СрН

185 Техническа спецификация за изграждане на въздушни кабелни линии за НН с усукани изолирани проводници

186 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи НН

191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от ЕРМ СрН и НН