Присъединяване на потребители

За присъединяване към електроразпределителната мрежа е необходимо да попълните, подготвите и подадете набор от документи в центровете за обслужване на клиенти.

Как да се присъединя към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Документите, които е необходимо да попълните, са:

Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа (физически лица) / Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа (юридически лица)

или

Искане за предварително проучване възможностите за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа (физически лица)Искане за предварително проучване възможностите за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа (юридически лица)
– в случаи на смяна предназначението на земята или изработване на ПУП/ПЗ.

Документите, които е необходимо да приложите във всички случаи, са:

 • Ако представлявате юридическо лице:
  • Копие на Удостоверение за актуално състояние на фирмата (документът трябва да е подпечатан „Вярно с оригинала“, не важи за случаите, когато предоставяте оригинал/нотариално заверено копие). Давността на документа е не повече от 6 месеца;
  • Копие на Регистрация по БУЛСТАТ.
 • Ако сте физическо лице, е необходимо да удостоверите самоличността си с лична карта.
 • Ако сте наемател или съсобственик на имота, се прилага нотариално заверено съгласие на собственика (физически лица) / нотариално заверено съгласие на собственика (юридически лица) или съсобствениците за подаване на искането.
 • Ако сте упълномощени да представляватe потенциалния потребител, се прилага нотариално заверено пълномощно от юридическото или физическото лице, което представлявате.

Документите, които е необходимо да приложите в зависимост от конкретния случай са:

сл. 1. Изграждане на нов обект (ЖСК, къщи, вили, търговски обекти и т.н.):

 • Копие на скица-виза за проектиране, издадена от съответната община, или одобрен ПУП/ПЗ на петното на мястото, където ще се строи обектът.
 • Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху имота (нотариален акт или отстъпено право на строеж).

сл. 2. Преустройство на обект (по реда на ЗУТ)

Задължителни документи за всеки случай:

 • Копие на скица-виза за смяна на предназначението, издадена от съответната община.
 • Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху обекта (нотариален акт).

сл. 3. Преустройство на обект (по реда на ЗУТ) – преустройство на общи помещения в жилищни сгради:

 • Копие на скица-виза за смяна на предназначението, издадена от съответната община.
 • Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху обекта (нотариален акт).
 • Копие от нотариално заверен Договор за наем с Домсъвета (отнася се за общите помещения).

сл. 4. При увеличаване на договорената присъединена мощност:

 • Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху обекта, или нотариално заверен Договор за наем.
 • Разрешение за ползване на обекта за новото предназначение (в случай че предназначението на обекта, което е заявил клиентът, не съответства на това от документа, удостоверяващ вещното право върху обекта).

сл. 5. При обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на ел. енергия:

Отделяне на съществуващ обект, който е присъединен към ЕРМ:

 • Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху обекта (нотариален акт), или нотариално заверен Договор за наем.

За съществуващи обекти, които не са електрозахранени към момента:

 • Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху обекта (нотариален акт), или нотариално заверен Договор за наем.

сл. 6. При промяна на броя на фазите, независимо от това, дали се променя договорената присъединена мощност:

 • Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху обекта (нотариален акт), или нотариално заверен Договор за наем.
 • Разрешение за ползване на обекта (в случай че предназначението на обекта, което е заявил клиентът, не съответства на това от документа, удостоверяващ вещното право върху обекта).

сл. 7. При изграждане на нови съоръжения за присъединяване, свързано с повишаване на категорията по осигуреност на електроснабдяването:

 • Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху обекта (нотариален акт), или нотариално заверен Договор за наем.
 • Разрешение за ползване на обекта (в случай че предназначението на обекта, което е заявил клиентът, не съответства на това от документа, удостоверяващ вещното право върху обекта).

сл. 8. За временно електроснабдяване на строителни обекти:

 • Копие на Договор или Предварителен договор / Становище за постоянно електрозахранване (в случаите, когато Искането за временно захранване НЕ се подава съвместно с Искане за постоянно захранване).
 • Копие на скица-виза за проектиране, издадена от съответната община, или одобрен ПУП/ПЗ на петното на мястото, където ще се строи обектът.
 • Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху имота (Нотариален акт или отстъпено право на строеж).

сл. 9. За временно електроснабдяване на преместваем обект:

 • Копие на разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на ЗУТ от съответната община.
 • Копие на документ, удостоверяващ вещното право върху имота или нотариално заверен Договор за наем; (не се изисква в случай на преместваеми търговски обекти).

Необходимо е да заплатите такса за проучване съгласно ценоразпис на услугите „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.
Необходимо условие е, ако сте клиент на компанията, към момента на подаване на документите да нямате финансови задължения към компанията.

При необходимост от допълнителни документи, в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на документите, специалисти на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД  ще се свържат с Вас за уточняване на подробностите.

В 30 дневен срок, считано от датата на постъпване на искането за проучване, ще бъде изготвен Предварителен договор или писмено Становище за условията за присъединяване на Вашия обект към електроразпределителната мрежа.

За следващите етапи по присъединяване към електроразпределителната мрежа ще Ви бъде предоставена информация при получаване на Становище или подписване на Предварителен договор.

В случаите, при които няма възможност да Ви се осигури захранване, специалисти на компанията ще Ви представят мотивиран отказ за присъединяване към електроразпределителната мрежа.