Присъединяване на потребители

За присъединяване към електроразпределителната мрежа е необходимо да попълните, подготвите и подадете набор от документи в Центровете за обслужване на клиенти.

Как да се присъединя към електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД

Процедури по проучване и присъединяване:

Случай 1: Строителство на нов обект

Случай 2: Преустройство на обект

Случай 3: Увеличение на договорената присъединена мощност на съществуваш обект

Случай 4: Обособяване на нов обект със самостоятелно измерване чрез отделяне от съществуващ присъединен обект

Случай 5: Съществуващи обекти които не са електрозахранени към момента

Случай 6: Промяна на броя на фазите независимо от това дали се променя договорената присъединена мощност

Случай 7: Изграждане на нови съоръжения за присъединяване при повишаване на категорията по осигуреност

Случай 8: Временно електроснабдяване на строителни обекти

Случай 9: Електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ

Случай 10: Електроснабдяване на приемници на електрическа енергия в незастроен имот

Случай 11: Присъединяване на обект с прекратен достъп до мрежата

Случай 12: Допълнително захранване при запазване категорията на осигуреност