Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи за ниско напрежение, миниатюрни автоматични прекъсвачи за постоянно напрежение и товарови прекъсвачи по обособени позиции

Периодичен печат на бланки, формуляри, дневници, стикери и печати

Доставка на автомобилни акумулатори

Изработка, доставка, монтаж и ремонт на мебели за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка и ремонт на работни и посетителски столове за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на бутилирана вода за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Доставка, монтаж и ремонт на парни котли, инсталации и водоподгреватели за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на електроразпределителни шкафове за кабели мрежи НН и преходни кабелни шкафове по обособени позиции

Доставка на двигателни и трансмисионни масла, масла за хидравлични системи, спирачна течност, антифриз и течност за чистачки за превозните средства на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на миниатюрни прекъсвачи за ниско напрежение, на миниатюрни прекъсвачи за постоянно напрежение и товарови прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на електроразпределителни табла за мачтов трафопост (МТП)

Доставка на табели предпазни за електрически уредби за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Ремонт и поддържане на повдигателните съоръжения използвани в складовите бази и трансформаторната работилница към Дирекция Логистика на Енерго Про Мрежи АД

Доставка на електроразпределителни табла за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Строително монтажни и ремонтни работи за непроизводствени сгради и подстанции собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Доставка на кабелна арматура – болтови и пресови обувки и съединители за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД