Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Доставка на арматура за ВЕЛ

Доставка на заключваща мастер система за съоръженията на ЕНЕРГО-ПРО Mрежи АД

Доставка на стълбове за ниско и средно напрежение по обособени позиции

Доставка на усукани изолирани проводници

Доставка на кабелна арматура

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО, главни електромерни табла, електромерни табла за индиректно мерене за СрН и групови електромерни табла за монтаж върху стълб

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

Доставка на външни автомобилни гуми за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Строително Монтажни Работи по изграждане и ремонт на съоръжения от електроразпределителната структура на "ЕНЕРГО–ПРО Мрежи" АД

Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо работно облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги /включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Ремонт и поддържане на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - автовишки и автокранове за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на кабели и проводници по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на предпазители по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО

Доставка на арматура за усукани изолирани проводници за ниско напрежение за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на измервателни трансформатори за СрН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД

Доставка на цифрови релейни защити

Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на часовници за управление тарифите на електромери за нуждите на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД