Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Доставка на бутилирана вода в бутилки с вместимост 1,5 л. за нуждите наЕлектроразпределение Север АД

Изготвяне на експертни пазарни оценки за определяне на пазарна стойност на енергийни обекти, движими вещи, недвижими имоти и вещни права за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка и монтаж на шунтов реактор и преместване на демонтиран реактор за нуждите на Електроразпределение Север АД

Изготвяне на проект за реконструкция на уредби средно напрежение в подстанция "Варна Център" и проект на фундамент за силов трансформатор и прилежащи съоръжения в подстанция „Варна-изток“ гр. Варна, и упражняване на авторски надзор по време на строителството по обособени позиции

Доставка на акумулаторни батерии за подстанции, възлови станции и табла за управление за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Подмяна на разединители и измервателни трансформатори в подстанции 110 kV собственост на Електроразпределение Север АД

Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във възлови станции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Доставка на арматура УИП за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на комплектно метално табло – трансформатор за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на автоматичен регулатор на напрежението (АРН) на силов трансформатор ВН / СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на вентилатори за силови трансформатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност – автовишки и пробивно-кранова машина (ПКМ)

Доставка на двигателни и трансмисионни масла, масло за хидравлични системи, спирачна течност, течност за чистачки и антифриз за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Доставка на телеуправляеми SF6-изолирани мощностни разединители за средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на активни съпротивления за заземяване на неутралата на силови трансформатори 110 kV/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на автоматичен регулатор за напрежение (АРН) на силов трансформатор ВН/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД на територията на регионален обслужващ център (РОЦ) Горна Оряховица и Габрово

Доставка на арматура УИП за нуждите на Електроразпределение Север АД - ОТТЕГЛЕНА

Доставка на куки за въздушни електропроводни линии за ниско напрежение с неизолирани проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на брава, мебелен тип за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на стоманотръбни стълбове за нуждите на Електроразпределение Север А

Доставка на куки за въздушни електропроводни линии ниско напрежение с неизолирани проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на товарови прекъсвачи за ниско напрежение с лостово задвижване за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на изолатор линеен носещ ИПНН 95/2 за нуждите на Електроразпределение Север АД

Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД на територията на регионален обслужващ център (РОЦ) Горна Оряховица и Габрово

Доставка на бетонни комплектни трансформаторни постове по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на брава, мебелен тип за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на брава, метален тип за нуждите на Електроразпределение Север АД - оттеглена

Изготвяне на експертни пазарни оценки за определяне на пазарна стойност на енергийни обекти, движими вещи, недвижими имоти и вещни права за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка на надробител за дървесина за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/100Ah и 220V/120Ah по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити, вторична комутация и прекъсвачи в подстанции и възлови станции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходни изолатори 110 kV за силови трансформатори по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД.

Доставка на вентилатори за силови трансформатори за нуждите на Eлектроразпределение Север АД

Доставка на измервателни токови трансформатори НН – разделящи се, за бърз монтаж за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на шунтов реактор за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на амперклещи за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на надробител на дървесина за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на комплексна система за локализиране на кабелни повреди с напрежение до 24 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД