Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9097772/30.03.2020 г.

Предмет: Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Обява за обществена поръчка – 30.03.2020 год.

Документация за участие – 30.03.2020 год.

Образци – 30.03.2020 год.

Образец 11.1 – 30.03.2020 год.

Образец 11.2 – 30.03.2020 год.

Проект на договор – 30.03.2020 год.

Техническо задание – 30.03.2020 год.

ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН – 30.03.2020 г.

ТС-СрН-183 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи СрН – 30.03.2020 г.

ТС-СрН-184 Техническа спецификация за изграждане на въздушни разпределителни мрежи СрН – 30.03.2020 г.

ТС-НН-185 Техническа спецификация за изграждане на въздушни кабелни линии за НН с усукани изолирани проводници – 30.03.2020 г.

ТС-НН-186 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи НН – 30.03.2020 г.

» Обратно към всички поръчки