Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност – автовишки и пробивно-кранова машина (ПКМ)

Обява за обществена поръчка 28.02.2020

Документация за участие 28.02.2020

Техническа спецификация 28.02.2020

Образци 28.02.2020

Приложение 1 28.02.2020;

Методика за участие 28.02.2020

Проект на договор 28.02.2020

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти – 17.03.2020

Съобщение за провеждане на жребий – 15.05.2020

Протокол за проведен жребий – 19.05.2020

» Обратно към всички поръчки