Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка на телеуправляеми SF6-изолирани мощностни разединители за средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 17.02.2020

Документация за участие – 17.02.2020

Техническа спецификация – 17.02.2020

Образци – 17.02.2020

Проект на договор – 17.02.2020

Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти – 06.03.2020

Протокол за определяне на дата за провеждане на преговори – 28.05.2020

» Обратно към всички поръчки