Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9096121 / 2020

Предмет: Доставка на автоматичен регулатор за напрежение (АРН) на силов трансформатор ВН/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 31.01.2020

Документация за участие – 31.01.2020

Техническа спецификация – 31.01.2020

Образци – 31.01.2020

Проект на договор – 31.01.2020

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти – 18.02.2020

Протокол от дейността на комисията – 04.03.2020

Съобщение за оттегляне – 04.03.2020

» Обратно към всички поръчки