Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД на територията на регионален обслужващ център (РОЦ) Горна Оряховица и Габрово

Обява за обществена поръчка – 03.02.2020

Документация за участие – 03.02.2020

Техническа спецификация – 03.02.2020

Образци – 03.02.2020

Oбразец 9.1 – 03.02.2020

Проект на договор – 03.02.2020

Съобщение за провеждане на жребий - 10.03.2020

Съобщение за проведен жребий - 16.03.2020

» Обратно към всички поръчки