Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9095961 / 2020

Предмет: Доставка на брава, мебелен тип за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 22.01.2020

Документация за участие – 22.01.2020

Техническа спецификация – 22.01.2020

Образци – 22.01.2020

Проект на договор – 22.01.2020

Протокол за определяне на дата за провеждане на преговори – 25.02.2020

Протокол от дейността на комисията – 04.03.2020

» Обратно към всички поръчки