Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9095040 / 2019

Предмет: Доставка на стоманотръбни стълбове за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 03.12.2019

Документация за участие – 03.12.2019

Техническа спецификация – 03.12.2019

Методика – 03.12.2019

Образци – 03.12.2019

Проект на договор – 03.12.2019

Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти – 18.12.2019

Съобщение за провеждане на жребий – 17.01.2020

Протокол от проведен жребий – 21.01.2020

Протокол от дейността на комисията – 29.01.2020

Протокол от 06.01.2020 – 29.01.2020

Протокол от 17.01.2020 – 29.01.2020

» Обратно към всички поръчки