Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9093014 / 2019

Предмет: Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД на територията на регионален обслужващ център (РОЦ) Горна Оряховица и Габрово

Обява за обществена поръчка – 01.10.2019

Документация за участие – 01.10.2019

Техническа спецификация – 01.10.2019

Образци – 01.10.2019

Oбразец 9.1 – 01.10.2019

Проект на договор – 01.10.2019

Съобщение за провеждане на жребий - 25.10.2019

Протокол от проведен жребий – 29.10.2019

Протокол от дейността на комисията – 20.11.2019

» Обратно към всички поръчки