Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9091859 / 2019

Предмет: Изготвяне на експертни пазарни оценки за определяне на пазарна стойност на енергийни обекти, движими вещи, недвижими имоти и вещни права за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Обява за обществена поръчка – 17.08.2019

Документация за участие 17.08.2019

Техническа спецификация 17.08.2019

Образци 17.08.2019

Проект на договор 17.08.2019

Ценово предложение – 17.08.2019

Образци – 17.08.2019

Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти – 10.09.2019

Протокол 1 – 24.09.2019

Съобщение за провеждане на преговори – 03.10.2019

Протокол от дейността на комисията – 10.10.2019

» Обратно към всички поръчки