Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9090151 / 2019

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходни изолатори 110 kV за силови трансформатори по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 10.07.2019

Документация за участие – 10.07.2019

Техническа спецификация – 10.07.2019

Методика – 10.07.2019

Образци – 10.07.2019

Проект на договор – 10.07.2019

Отговори на постъпили въпроси – 23.07.2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти – 09.08.2019

Протокол 1 – 19.08.2019

Протокол 2 – 17.09.2019

Съобщение за провеждане на жребий – 17.09.2019

Протокол от проведен жребий – 20.09.2019

Протокол от 22.08.2019 – 03.10.2019

Доклад от дейността на комисията – 03.10.2019

» Обратно към всички поръчки