Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9090281 / 2019

Предмет: Доставка на вентилатори за силови трансформатори за нуждите на Eлектроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка - 15.07.2019;

Документация за участие - 15.07.2019;

Техническа спецификация - 15.07.2019;

Образци - 15.07.2019;

Проект на договор - 15.07.2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти - 12.08.2019

Протокол за определяне на дата за провеждане на преговори - 09.09.2019

Протокол от дейността на комисията - 17.09.2019

Договор 149 / 2019

Договор 149/2019 - 14.10.2019

Приложение 1 - 14.10.2019

Приложение 2 - 14.10.2019

Приложение 3 - 14.10.2019

» Обратно към всички поръчки