Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9086085/26.02.2019

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на ВС (възлови станции) и реконструкция на ВЕЛ (въздушни електропроводни линии), част от електроразпределителната мрежа СрН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции (област Добрич и област Велико Търново)

Обява за обществена поръчка – 26.02.2019

Документация за участие – 26.02.2019

Образци – 26.02.2019

КСС – образец 14.1 – 26.02.2019

КСС – образец 14.2 – 26.02.2019

КСС – образец 14.3 – 26.02.2019

КСС – образец 14.4 – 26.02.2019

Снимка № 1 – 26.02.2019

Снимка № 2 – 26.02.2019

Снимка № 3 – 26.02.2019

Снимка № 4 – 26.02.2019

Снимка № 5 – 26.02.2019

Снимка № 6 – 26.02.2019

Снимка № 7 – 26.02.2019

Снимка № 8 – 26.02.2019

Проект на договор – 26.02.2019

Списък с дейностите за извършване на строително монтажни работи – 26.02.2019

ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН – 26.02.2019

ТС-СрН-183 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи СрН – 26.02.2019

ТС-СрН-184 Техническа спецификация за изграждане на въздушни разпределителни мрежи СрН – 26.02.2019

ТС-НН-185 Техническа спецификация за изграждане на въздушни кабелни линии за НН с усукани изолирани проводници – 26.02.2019

ТС-НН-186 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи НН – 26.02.2019

Разяснение на постъпили въпроси – 12.03.2019

Протокол № 1 – 20.03.2019

Съобщение за жребий – 20.03.2019

Протокол от проведен жребий – 22.03.2019

Протокол от дейността на комисията – 10.04.2019

Протокол № 2 – 10.04.2019

Протокол № 4 – 10.04.2019

Протокол № 5 – 10.04.2019

» Обратно към всички поръчки