Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9086140

Предмет: Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Обява за обществена поръчка

Документация за участие

Техническа спецификация

Образци

Проект на договор

Съобщение за удължаване срока на получаване на оферти – 18.03.2019

Съобщение за провеждане на преговори - 01.04.2019

Протокол от дейността на комисията – 9.04.2019

Протокол от 25.03.2019 – 09.04.2019

Протокол от 01.04.2019 – 09.04.2019

» Обратно към всички поръчки