Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9075854/10.05.2018

Предмет: Доставка на устройства за настройка и изпитване на релейни защити за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Обява за обществена поръчка - 10.05.2018

Документация за участие - 10.05.2018

Техническа спецификация за устройство за настройка и изпитване на релейни защити - 10.05.2018

Образци – 10.05.2018

Проект на договор – 10.05.2018

Протокол 1 от дейността на комисия – 30.05.2018

Съобщение за провеждане на жребий – 12.07.2018

Протокол от проведен жребий – 17.07.2018

Протокол от дейността на комисията – 08.08.2018

» Обратно към всички поръчки