Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Надграждане на съществуващи автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Покана за оферта - 26.09.2017

Техническа спецификация -  26.09.2017

Образци - 26.09.2017

Ценово предложение - 26.09.2017

Проект на договор - 26.09.2017

Протокол от дейността на комисията - 19.10.2017

» Обратно към всички поръчки