Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9067824/30.08.2017

Предмет: Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Енерго-Про Мрежи по обособени позиции

Обява за обществена поръчка – 30.08.2017

Документация за участие – 30.08.2017

Техническа спецификация – 30.08.2017

Проект на договор – 30.08.2017

Образци – 30.08.2017

Протокол 1 от заседание на комисията – 15.09.2017

Съобщение за провеждане на жребий – 26.09.2017

Протокол от проведен жребий – 29.09.2017

Протокол от дейността на комисията – 20.10.2017

» Обратно към всички поръчки