Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9067080/08.08.2017

Предмет: Доставка на монофазни изпитващи устройства с голям ток за нуждите на Енерго-Про Мрежи

Обява за обществена поръчка - 08.08.2017

Документация за участие - 08.08.2017

Техническа спецификация - 08.08.2017

Образци - 08.08.2017

Проект на договор - 08.08.2017

Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти - 25.08.2017

Протокол проведен жребий - 12.09.2017

Протокол от дейността на комисията – 21.09.2017

» Обратно към всички поръчки