Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Доставка на товарови прекъсвачи за ниско напрежение с лостово задвижване за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на изолатор линеен носещ ИПНН 95/2 за нуждите на Електроразпределение Север АД

Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД на територията на регионален обслужващ център (РОЦ) Горна Оряховица и Габрово

Доставка на бетонни комплектни трансформаторни постове по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на брава, мебелен тип за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на брава, метален тип за нуждите на Електроразпределение Север АД - оттеглена

Изготвяне на експертни пазарни оценки за определяне на пазарна стойност на енергийни обекти, движими вещи, недвижими имоти и вещни права за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка на надробител за дървесина за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/100Ah и 220V/120Ah по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити, вторична комутация и прекъсвачи в подстанции и възлови станции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходни изолатори 110 kV за силови трансформатори по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД.

Доставка на вентилатори за силови трансформатори за нуждите на Eлектроразпределение Север АД

Доставка на измервателни токови трансформатори НН – разделящи се, за бърз монтаж за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на шунтов реактор за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на амперклещи за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на надробител на дървесина за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на комплексна система за локализиране на кабелни повреди с напрежение до 24 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Саниране на стоманобетонови портали и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на подстанция „Левента“, гр. Русе

Ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - автокранове за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на канцеларски материали, които са включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на комплектна разпределителна уредба за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на кабели за НН с медни жила NYY и NYCY

Доставка на нови автомобилни акумулатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, в гр. Варна, по обособени позиции

Ремонт и калибриране на еталони за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на ВС (възлови станции) и реконструкция на ВЕЛ (въздушни електропроводни линии), част от електроразпределителната мрежа СрН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции (област Добрич и област Велико Търново)

Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Доставка на верижни моторни триони за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка на ръчни хидравлични кербовъчни инструменти за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Извършване на СМР по присъединяване на нови абонати чрез изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН, ТП, ШК, РК и ТЕПО до граница на собственост на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Варна

Доставка на преносими трифазни еталони с подвижен дисплей за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, в област Варна, по обособени позиции

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, в област Варна, по обособени позиции

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции (област Добрич)

Извънгаранционна поддръжка и сервиз на климатична техника за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходни изолатори 110 кV за силови трансформатори за нуждите на Елекроразпределение Север АД

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, в област Варна, по обособени позиции

Доставка и монтаж на токоизправители 25A за 220VDC в подстанции и възлови станции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/100Ah и 220V/120Ah за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции