Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Доставка на комплексна система за локализиране на кабелни повреди с напрежение до 24 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, в обл. Варна, по обособени позиции

Саниране на стоманобетонови портали и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на подстанция „Левента“, гр. Русе

Ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност /СПО/ - автокранове за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на канцеларски материали, които са включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на комплектна разпределителна уредба за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подмяна на релейни защити, разединители и измервателни трансформатори в подстанции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД

Доставка на кабели за НН с медни жила NYY и NYCY

Доставка на нови автомобилни акумулатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, в гр. Варна, по обособени позиции

Ремонт и калибриране на еталони за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на ВС (възлови станции) и реконструкция на ВЕЛ (въздушни електропроводни линии), част от електроразпределителната мрежа СрН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции (област Добрич и област Велико Търново)

Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Доставка на верижни моторни триони за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка на ръчни хидравлични кербовъчни инструменти за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Извършване на СМР по присъединяване на нови абонати чрез изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН, ТП, ШК, РК и ТЕПО до граница на собственост на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Варна

Доставка на преносими трифазни еталони с подвижен дисплей за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, в област Варна, по обособени позиции

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, в област Варна, по обособени позиции

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции (област Добрич)

Извънгаранционна поддръжка и сервиз на климатична техника за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходни изолатори 110 кV за силови трансформатори за нуждите на Елекроразпределение Север АД

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, в област Варна, по обособени позиции

Доставка и монтаж на токоизправители 25A за 220VDC в подстанции и възлови станции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/100Ah и 220V/120Ah за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

Доставка на комплектно метално табло – трансформатор за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на уреди за кабелни линии по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по подмяна на трафомашини СрН-НН на територията на РОЦ Горна Оряховица/Габрово

Извършване на СМР за подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в подстанции и възлови станции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Доставка на автоматичен регулатор на напрежението (АРН) на силов трансформатор ВН/СРН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на СМР по подмяна на трафомашини на територията на РОЦ Русе/Разград

Извършване на СМР по подмяна на трафомашини на територията на РОЦ Горна Оряховица/Габрово

Извършване на СМР по подмяна на трафомашини на територията на РОЦ Варна

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции (РОЦ Шумен, РОЦ Търговище)

Доставка на комплектна разпределителна уредба за нуждите на Електроразпределение Север АД

Преминаване от 10 на 20 kV гр. Варна – подмяна на кабелни линии и преоборудване на трафопостове средно напрежение, изводи "Ботева градинка", "Колхозен пазар", "Северен" и "Радецки"

9076964_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходни изолатори 110 кV за силови трансформатори по обособени позиции

9076891_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Русе

  • Страници:
  • 1
  • 2
  • 3
  • »