Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Доставка на термосвиваеми ремонтни муфи за кабели НН за нуждите на Електрорапределение Север АД

Доставка на стълбове по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на високопроходими машини за поддръжка на електроразпределителната мрежа в отдалечени и труднодостъпни райони

Последваща метрологична проверка на електромери ADDAX за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на изолатори по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на кабели средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) и алуминиеви жила, предназначени за разпределение на електрическата енергия в мрежата средно напрежение (СрН) по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Извършване на строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на Енерго - Про Мрежи АД

Доставка на конзоли за СБС 20 кV по обособени позиции за нуждите на Енерго–Про Мрежи АД

Доставка на арматура за ВЕЛ по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на преносими трифазни еталони за енергия с 3 броя токови клещи и 3 броя гъвкави токови сензори до 2000 А за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи по обособени позиции на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на автоматични прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Ревизия на метална капсулована уредба КРУ 110 Kv-SF6 марка SIEMENS тип 8DV2070, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка и монтаж върху готов фундамент на бетонни комплектни закрити разпределителни уредби с монтирана уредба тип КРУ по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на SCADA система

Доставка на кабелна арматура по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на кабелни шкафове и разпределителни табла за мачтов трафопост по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на трифазни двуполюсни разединители 110 KV за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на крепежни елементи и строителни материали по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация, трифазни електромери за активна и реактивна енергия за индиректно свързване с вграден PLC модем за S-FSK модулация и трифазни индиректни електронни електромери за балансово измерване с клас на точност 2 по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на малки маслонапълнени разпределителни трансформатори, херметичен тип, използвани в слабонаселени райони по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на GPRS/GSM модеми за дистанционен отчет на електромери

Последваща метрологична проверка на електромери по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на електромерни табла тип ТЕМО по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на усукани изолирани проводници за НН - самоносещи и с носеща неутрала по ОП за нуждите на Енерго-ПРо Мрежи АД

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на персонала на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Обработка на масло в силови трансформатори, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги /включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на кабели NAYY с PVC изолация и алуминиеви жила по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност - автовишки и пробивно-кранова машина (ПКМ), собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на уредба тип КРУ по приложена еднолинейна схема за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги /включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на леки и лекотоварни служебни автомобили на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, за област Варна, по обособени позиции

Доставка на кабели за средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) и алуминиеви жила, предназначени за разпределение на електрическата енергия в мрежи средно напрежение (СрН) за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на вакуумни прекъсвачи СрН, мощностни разединители СрН, разединители СрН и резервни части за тях по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД