Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Доставка на неработило минерално изолационно масло за нуждите на Електроразпределение Север АД

Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на маслонапълнени разпределителни трансформатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Наемане, техническо и сервизно обслужване на нови GPS устройства и изкупуване на използвани GPS устройства собственост на Електроразпределение Север АД

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област Русе, Разград и Силистра

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на гр. Варна и вилна зона Варна, област Варна, област Добрич и област Шумен

Доставка на стълбове за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област: Велико Търново, Габрово и Търговище

Доставка на усукани изолирани проводници за НН – самоносещи и с носеща неутрала по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Надграждане на съществуващи, изграждане на нови и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и дистанционно управляеми комутатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на предпазители средно и ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на птицезащитни устройства за ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Абонаментна поддръжка на GPS-система за контрол и управление на автомобилен парк на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка на дистанционери за ВЕЛ средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на преносим уред за високоволтово изпитване на кабели за СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на металоокисни вентилни отводи средно напрежение на Електроразпределение Север АД

Доставка на нови неупотребявани гуми - външни (летни, зимни) за автомобили, приемане на излезли от употреба гуми собственост на Електроразпределение Север АД и други услуги

Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автовишки) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на товарни бордови автомобили с кран за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на мобилни терминали за целите на отчет на средствата за търговскo измерване

Доставка на измервателни трансформатори 110 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии CpH и НН за нуждите на "Електроразпределение Север" АД

Доставка на релейни защити по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на термосвиваеми ремонтни муфи за кабели НН за нуждите на Електрорапределение Север АД

Доставка на стълбове по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на високопроходими машини за поддръжка на електроразпределителната мрежа в отдалечени и труднодостъпни райони

Последваща метрологична проверка на електромери ADDAX за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на изолатори по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на кабели средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) и алуминиеви жила, предназначени за разпределение на електрическата енергия в мрежата средно напрежение (СрН) по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Извършване на строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на Енерго - Про Мрежи АД

Доставка на конзоли за СБС 20 кV по обособени позиции за нуждите на Енерго–Про Мрежи АД