Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Извършване на строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД по обособени позиции

Доставка на постоянни вертикални заземители за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на стъклени висящи изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „КАСКО“ и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в сухопътни превозни средства (СПС), собственост на „Електроразпределение Север“ АД

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на “Електроразпределение Север“ АД по обособени позиции

Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове ниско и средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на системи за заключване за обектите на „Електроразпределение Север” АД по обособени позиции

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на: Област Силистра, Област Търговище, Област Велико Търново и Област Габрово

Доставка на електромерни табла тип ТЕМО по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка и монтаж на оборудвани МКРУ по приложено задание и доставка на модули КРУ СрН по приложена еднолинейна схема по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на вакуумни прекъсвачи СрН, мощностни разединители СрН, разединители СрН и резервни части за тях и разединители СрН с червячно задвижване по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на проходни изолатори 110 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на конзоли за стоманобетонови стълбове средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Последваща метрологична проверка на еднофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД

Възстановяване на антикорозионна защита на стоманорешетъчни стълбове (СРС) по въздушни електрически линии (ВЕЛ) 20kV и възстановяване на надписи по стълбове за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

Доставка на арматура за въздушни електропроводни линии по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на кабели за средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) и медни жила типове N2XS(F)2Y 12/20kV 1x240/25 mm2 и N2XS(F)2Y 12/20kV 1x300/25 mm2, предназначени за разпределение на електрическата енергия в мрежи средно напрежение (СрН) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на стоманотръбни стълбове за нуждите на Електроразпределение Север АД

Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по архитектурно-строителна (АС) част и хидроизолация на производствени сгради, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) НН и ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка и монтаж / демонтаж на моторни задвижвания на янсенови регулатори на силови трансформатори 110 kV/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на персонала на Електроразпределение Север АД

Доставка, регистрация, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автовишки) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на главни електромерни табла по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки и лекотоварни служебни автомобили на Електроразпределение Север АД за област Варна, по обособени позиции

Доставка на работни обувки, студозащитно работно облекло (зимно) и противозамърсяващо работно облекло (лятно) за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Доставка на модули за комплектна разпределителна уредба за първично разпределение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на нови силови трансформатори 110/20/10 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Изготвяне в пълен обхват на технически паспорти и сертифициране за енергийна ефективност на строежи/сгради в експлоатация, собственост на Електроразпределение Север АД

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, по обособени позиции за област Търговище и област Силистра

Доставка на електроразпределителни шкафове за кабелни мрежи НН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на композитни изолатори за въздушни електропроводни линии средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на брандирани ръчни инструменти по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Ревизия на стъпални (янсенови) регулатори за силови трансформатори в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД