Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 25/2019г.

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област Русе, Разград и Силистра

Решение за откриване – 19.02.2019

Обявление – 19.02.2019

Документация за участие – 19.02.2019

Технически спецификации:

ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и  елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН - 19.02.2019

ТС-СрН-183 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи СрН - 19.02.2019

ТС-СрН-184 Техническа спецификация за изграждане на въздушни  разпределителни мрежи СрН - 19.02.2019

ТС-НН-185 Техническа спецификация за изграждане на въздушни кабелни линии за НН
с усукани изолирани проводници
- 19.02.2019

ТС-НН-186 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи НН - 19.02.2019

espd-request.xml – 19.02.2019

espd-request.pdf – 19.02.2019

Образци – 19.02.2019

Количествено-стойностни сметки – 19.02.2019

Проект на договор – 19.02.2019

Протокол 1 – предварителен подбор – 27.03.2019

Протокол 2 – предварителен подбор – 09.04.2019

Окончателен протокол – предварителен подбор – 09.04.2019

Решение предварителен подбор – 09.04.2019

Решение за прекратяване на поз.3 – 09.04.2019

Покани за предоставяне на първоначални оферти – 24.04.2019

Съобщение за отваряне на ценовите оферти и провеждане на жребий – 17.05.2019

Протокол от жребий – 22.05.2019

Доклад от дейността на комисията – 11.06.2019

Протокол 3 - 11.06.2019

Протокол 4 - 11.06.2019

Протокол 5 - 11.06.2019

Протокол 7 - 11.06.2019

Решение за избор на изпълнител - 11.06.2019

» Обратно към всички поръчки