(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Аварийно почистване по трасета на ВЕЛ НН по следните обособени позиции

Доставка на външни автомобилни гуми за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Строително Монтажни Работи по изграждане и ремонт на съоръжения от електропреносната структура на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо работно облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН

Доставка на горива за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги / включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обос

Доставка, монтаж и обслужване на система за управление и навигация на автомобилен парк на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Ремонт и поддържане на съоръжения с повишена опасност /СПО/-автовишки и автокранове за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на кабели и проводници по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на предпазители по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО

Доставка на арматура за усукани изолирани проводници за ниско напрежение за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на измервателни трансформатори за СрН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД

Доставка на цифрови релейни защити

Строително ремонтни работи по АС части и хидроизолации на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД

Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

  • Страници:
  • 1
  • 2
  • »