Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Абонаментна поддръжка на GPS-система за контрол и управление на автомобилен парк на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка на дистанционери за ВЕЛ средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на преносим уред за високоволтово изпитване на кабели за СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на металоокисни вентилни отводи средно напрежение на Електроразпределение Север АД

Доставка на нови неупотребявани гуми-външни (летни, зимни) за автомобили, приемане на излезли от употреба гуми собственост на Електроразпределение Север АД и други услуги

Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автовишки) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на товарни бордови автомобили с кран за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на мобилни терминали за целите на отчет на средствата за търговскo измерване

Доставка на измервателни трансформатори 110 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии CpH и НН за нуждите на "Електроразпределение Север" АД

Доставка на релейни защити по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на термосвиваеми ремонтни муфи за кабели НН за нуждите на Електрорапределение Север АД

Доставка на стълбове по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на високопроходими машини за поддръжка на електроразпределителната мрежа в отдалечени и труднодостъпни райони

Последваща метрологична проверка на електромери ADDAX за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на изолатори по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на кабели средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) и алуминиеви жила, предназначени за разпределение на електрическата енергия в мрежата средно напрежение (СрН) по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Извършване на строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на Енерго - Про Мрежи АД

Доставка на конзоли за СБС 20 кV по обособени позиции за нуждите на Енерго–Про Мрежи АД

Доставка на арматура за ВЕЛ по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на преносими трифазни еталони за енергия с 3 броя токови клещи и 3 броя гъвкави токови сензори до 2000 А за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи по обособени позиции на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на автоматични прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Ревизия на метална капсулована уредба КРУ 110 Kv-SF6 марка SIEMENS тип 8DV2070, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка и монтаж върху готов фундамент на бетонни комплектни закрити разпределителни уредби с монтирана уредба тип КРУ по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на SCADA система

Доставка на кабелна арматура по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на кабелни шкафове и разпределителни табла за мачтов трафопост по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на проходни изолатори 110 kV по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Рехабилитация на открита разпределителна уредба (ОРУ) на подстанция „Варна Изток” 110/10 кV в ПИ 10135.2554.608 по КККР гр.Варна въз основа на одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж, включително демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови съоръжения и оборудване

Доставка на трифазни двуполюсни разединители 110 KV за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на крепежни елементи и строителни материали по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация, трифазни електромери за активна и реактивна енергия за индиректно свързване с вграден PLC модем за S-FSK модулация и трифазни индиректни електронни електромери за балансово измерване с клас на точност 2 по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на малки маслонапълнени разпределителни трансформатори, херметичен тип, използвани в слабонаселени райони по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на GPRS/GSM модеми за дистанционен отчет на електромери

  • Страници:
  • 1
  • 2
  • 3
  • »