Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) НН и ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка и монтаж на моторни задвижвания на янсенови регулатори на силови трансформатори 110 kV/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на персонала на Електроразпределение Север АД

Доставка, регистрация, гаранционно обслужване и ремонт на специализирани автомобили (автовишки) по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на главни електромерни табла по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги (включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали) на леки и лекотоварни служебни автомобили на Електроразпределение Север АД за област Варна, по обособени позиции

Доставка на работни обувки, студозащитно работно облекло (зимно) и противозамърсяващо работно облекло (лятно) за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Доставка на модули за комплектна разпределителна уредба за първично разпределение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на нови силови трансформатори 110/20/10 kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

Изготвяне в пълен обхват на технически паспорти и сертифициране за енергийна ефективност на строежи/сгради в експлоатация, собственост на Електроразпределение Север АД

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, по обособени позиции за област Търговище и област Силистра

Доставка на електроразпределителни шкафове за кабелни мрежи НН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на композитни изолатори за въздушни електропроводни линии средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на брандирани ръчни инструменти по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Ревизия на стъпални (янсенови) регулатори за силови трансформатори в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД

Доставка на еднократни пластмасови пломби за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на апаратура за електрически измервания на силови трансформатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на стационарен стенд за еталонна проверка на трифазни и монофазни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на Еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация, Трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация и Трифазни електромери за индиректно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация за нуждите на Електроразпределение Север АД (договаряне без предварителна покана за участие)

Доставка на горива по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазови прекъсвачи 110 kV по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на неработило минерално изолационно масло за нуждите на Електроразпределение Север АД

Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери за нуждите на Електроразпределение Север АД

Доставка на маслонапълнени разпределителни трансформатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Наемане, техническо и сервизно обслужване на нови GPS устройства и изкупуване на използвани GPS устройства собственост на Електроразпределение Север АД

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област Русе, Разград и Силистра

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на гр. Варна и вилна зона Варна, област Варна, област Добрич и област Шумен

Доставка на стълбове за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област: Велико Търново, Габрово и Търговище

Доставка на усукани изолирани проводници за НН – самоносещи и с носеща неутрала по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Надграждане на съществуващи, изграждане на нови и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и дистанционно управляеми комутатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД