Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на проходни изолатори 110 kV по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Рехабилитация на открита разпределителна уредба (ОРУ) на подстанция „Варна Изток” 110/10 кV в ПИ 10135.2554.608 по КККР гр.Варна въз основа на одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж, включително демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови съоръжения и оборудване

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги /включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР) за обекти, собственост на Енерго-Про Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на електромерни табла тип ТЕМО по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи за непроизводствени сгради и подстанции, собственост на Енерго-Про Мрежи АД, по обособени позиции

Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД за обекти на територията на РОЦ Добрич & Силистра

Допълнително доброволно здравно осигуряване

Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) СрН и ВЕЛ НН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Последваща метрологична проверка на електромери за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Сключване на медицинска застраховка на работниците и служителите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги, включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

Аварийно почистване по трасета на ВЕЛ НН по следните обособени позиции

Аварийно почистване по трасета на ВЕЛ НН по следните обособени позиции

Хидроизолации и строително-ремонтни работи по ТП

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ 20 kV и ВЕЛ НН

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ 20 kV и ВЕЛ НН

Доставка на външни автомобилни гуми

Доставка на горива

Строително Монтажни Работи по изграждане и ремонт на съоръжения от електроразпределителната структура на "ЕНЕРГО–ПРО Мрежи" АД

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН

Доставка на горива за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка, монтаж и обслужване на система за управление и навигация на автомобилен парк на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Строително ремонтни работи по АС части и хидроизолации на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД