Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 11/2017

Предмет: Рехабилитация на открита разпределителна уредба (ОРУ) на подстанция „Варна Изток” 110/10 кV в ПИ 10135.2554.608 по КККР гр. Варна въз основа на одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж, включително демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови съоръжения и оборудване

Решение за откриване - 09.05.2017

Обявление - 09.05.2017

Документация за участие - 09.05.2017

Техническа спецификация - 09.05.2017

Образци - 09.05.2017

Количествено-стойностни сметки за обособена позиция №1 - 09.05.2017

Количествено-стойностни сметки за обособена позиция №2 - 09.05.2017

Проект на договор - 09.05.2017

Отговор на постъпил въпрос - 19.05.2017

Отговор на постъпил въпрос - 29.05.2017

Протокол 1 за предварителен подбор - 30.06.2017

Протокол 2 за предварителен подбор - 18.07.2017

Протокол за предварителен подбор - 20.07.2017

Решение за предварителен подбор – 20.07.2017

Съобщение за отваряне на ценови оферти и за провеждане на жребий – 24.08.2017

Протокол от проведен жребий - 25.08.2017

Доклад от дейността на комисията - 18.09.2017
Решение за избор на изпълнител – 18.09.2017

» Обратно към всички поръчки