Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) НН и ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 29 / 2020