Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Номер: 99 / 2020