Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Извършване на строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД по обособени позиции

89 / 2020