Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на стоманотръбни стълбове за нуждите на Електроразпределение Север АД

9096144 / 2020