Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

Номер: 204 / 2019