Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на главни електромерни табла по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Номер: 229 / 2019