Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове ниско и средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 77 / 2020