Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

59 / 2020