Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка и монтаж / демонтаж на моторни задвижвания на янсенови регулатори на силови трансформатори 110 kV/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 26 / 2020