Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9098401/2020

Предмет: Доставка и монтаж на шунтов реактор и преместване на демонтиран реактор за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 30.04.2020

Документация за участие – 30.04.2020

Техническа спецификация – 30.04.2020

Методика за оценка – 30.04.2020

Образци – 30.04.2020

Проект на договор – 30.04.2020

» Обратно към всички поръчки