Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9098032/2020

Предмет:  Изготвяне на проект за реконструкция на уредби средно напрежение в подстанция "Варна Център" и проект на фундамент за силов трансформатор и прилежащи съоръжения в подстанция „Варна-изток“ гр. Варна, и упражняване на авторски надзор  по време на строителството по обособени позиции

Обява за обществена поръчка – 10.04.2020

Документация за участие – 10.04.2020

Техническа спецификация по поз. 1 – 10.04.2020

Техническа спецификация по поз. 2 – 10.04.2020

Образци – 10.04.2020

Образец КСС - 9.1 – 10.04.2020

Образец КСС – 9.2 – 10.04.2020

Проект на договор - 10.04.2020

» Обратно към всички поръчки